Natječaji

Odluka o imenovanju Komisije za zakup javnih površina


Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine  33/2001,60/01- vjerodostojno tumačenje 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 6. Odluke o zakupu javnih površina („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 1/2015), te članka 51 Statuta Općine Kolan („Službeni glasnik“ Zadarske županije br. 8/13) dana 16. svibnja 2016. godine donosi se,


ODLUKA

o  imenovanju Komisije za zakup javnih površina


Članak 1.
Za provođenje natječaja u postupku davanja u zakup javnih površina imenuje se Komisija u slijedećem sastavu:
1.    Branimir Tauzer
2.    Mičel Oštarić
3.    Damir Čemeljić - Kolan, Brižak
4.    Marin Oštarić - komunalni redar
5.    Kristina Gligora - Velebitska, Mandre

Članak 2.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o imenovanju Komisije za zakup javnih površina (Klasa.363-01/16-01/17, Ur.broj:2198/33-40-16-1).


Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a bit će objavljena u Službenom glasniku Zadarske županije.


Načelnik Općine Kolan
Šime Gligora, dipl. inf.

                                                                                                           
Klasa: 363-01/16-01/17
Ur. broj: 2198/33-40-16-2
U Kolanu, 16. svibnja 2016. godine

Obavijest o poništenju Natječaja za zakup javnih površina

          hr grb
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KOLAN
Komisija za zakup javnih površina
KLASA: 363-01/16-01/20
UR.BROJ: 2198/33-40-16-6
Kolan, 13.svibanj 2016. godine


Na temelju članka 8. Odluke o zakupu javnih površina na području Općine Kolan (Službeni glasnik Zadarske županije 1/15) , Komisija za zakup javnih površina na sjednici dana 13. svibnja 2016. godine


Poništava natječaj za zakup javnih površina


od dana 3. svibnja 2016. godine, KLASA: 363-01/16-01/20, URBROJ: 2198/33-40-16-3 radi utvrđene pogreške u Odluci o imenovanju komisije za zakup javnih površina od 27. travnja 2016. godine KLASA:  363-01/16-01/17, URBROJ: 2198/33-40-16-1 prema članku 6. Odluke o zakupu javnih površina na području Općine Kolan ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj 01/15).

 

OPĆINA KOLAN
Komisija za zakup javnih površina

Natječaj za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava

            hr grb
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KOLAN
Trg Kralja Tomislava 6, 23 251 Kolan
Tel./fax: 023/698-008

Klasa: 363-01/16-01/20
Ur. broj: 2198/33-40-15-3
Kolan, 03.svibnja, 2015. godine


Na temelju članka 8. Odluke o zakupu javnih površina na području Općine Kolan (Službeni glasnik Zadarske županije 1/15) Općina Kolan, raspisuje:


N A T J E Č A J

Za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava

 

Raspisuje se natječaj za davanje u zakup javne površine na području Općine Kolan, a u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava i to za lokacije koje su u prilogu Natječaja.

Puni tekst Natječaja i popis lokacija možete preuzeti iz privitka.

Poziv za testiranje u svrhu provjere znanja i sposobnosti za kandidate prijavljene na oglas za radno mjesto administrativnog referenta

          hr grb
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KOLAN
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Povjerenstvo za provedbu Natječaja
Kolan, 5. svibnja 2016. godine


Poziv za testiranje u svrhu provjere znanja i sposobnosti


Za kandidate prijavljene na oglas za prijam u službu na radno mjesto administrativni referent, objavljenog putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti.

Formalne uvjete natječaja ispunjavaju sljedeći kandidati:

1. Marin Zubović (Ante), Lungo mare 9, Mandre
2. Anđela Paladina, Primorska 41, Mandre
3. Gordana Maržić, Trg Svetog Jurja 2, Pag
4. Ivan Šupraha, Rudina 23, Kolan

Puni tekst Poziva možete preuzeti iz privitka.

Natječaj za radno mjesto administrativni referent


Općina Kolan
raspisuje

OGLAS

za prijam u službu u Općinu Kolan- na radno mjesto administrativni referent na određeno vrijeme od 6 mjeseci (uz mogućnost produljenja za još 6 mjeseci) uz probni rad od dva mjeseca - 1 izvršitelj/ica.

Puni tekst Natječaja možete preuzeti iz privitka.

Općina Kolan

Trg kralja Tomislava 6
23251 Kolan - HR
OIB:63577538914
IBAN: HR7124080021862200006
- - - - - - - - - - - - - - - -
@info | @racunovodstvo | @nacelnik
- - - - - - - - - - - - - - - -
00385 23 698 008
00385 23 698 008
www.kolan.hr