Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

           hr grb
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KOLAN
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Trg Kralja Tomislava 6, 23 251 Kolan
Klasa: 112-03/16-01/04
Ur.br: 2198/33-40-16-1
U Kolanu 09. lipnja 2016.


Na temelju članaka 19. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), te članka 6. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kolan (Službeni glasnik Zadarske županije 2/16), v.d.pročelnik Općine Kolan raspisuje


NATJEČAJ
za prijam u službu na određeno vrijeme (3 mjeseca) na radno mjesto –
komunalnog redara u Općini Kolan– 1 izvršitelj/ica


Uvjeti:
-    srednja stručna sprema
-    najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
-    položen državni stručni ispit
-    vozačka dozvola B kategorije
-    poznavanje rada na računalu

Osim navedenih uvjeta natjecatelji moraju ispunjavati i uvjete iz članka 12. i 14. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te ne smiju postojati ni zapreke iz članka 15. i 16. navedenog Zakona.

Uz prijavu natjecatelji moraju priložiti:
-    životopis
-    presliku svjedodžbe
-    uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu
-    uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja)
-    presliku domovnice
-    preslika vozačke dozvole

Kandidati koji imaju prednost kod prijma u službu prema posebnom zakonu dužni su u prijavi to navesti te priložiti rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo to pravo.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta, način testiranja kandidata i područja testiranja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje objavit će se na web stranici Općine Kolan – www.kolan.hr  najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti.

Prijave na Oglas se dostavljaju u roku od 8 dana od objave oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (objava 10.06. – 18.06.2016.g.) na adresu: Općina Kolan, Trg kralja Tomislava 6, 23251 Kolan, s naznakom: „Natječaj za prijam u službu – ne otvaraj“. Prijave se mogu dostaviti i neposredno u Općinu Kolan.

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju. Osobe koje podnesu nepravodobne i neuredne (nepotpune) prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatraju se kandidatima za prijam u službu.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.


v.d.Pročelnik JUO Općine Kolan
Jadranka Šupraha dipl. oecc.