Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 83/23.), Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Kolan za razdoblje 2024. – 2028. godine („Službeni glasnik Općine Kolan“, broj 4/24.),Uredbe o vrstama djelatnosti i visini minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru („Narodne novine“, broj 16/24) i članka 52. Statuta Općine Kolan („Službeni glasnik Općine Kolan“, broj 6/21), Općinski načelnik Općine Kolan donosi

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KOLAN
NAČELNIK

KLASA: 372-03/24-01/01
URBROJ: 2198-33-03-01/01-24-1
Kolan, 15. veljače 2024. godine

 

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, broj: 125/11, 64/15 i 112/18) članka 6. Odluke o zakupu poslovnog prostora („Službeni glasnik Općine Kolan“, broj: 1/18, 5/18, 19/20 i 4/22) i Odluke o početnoj visini zakupnine za poslovne prostore („Službeni glasnik Općine Kolan“, broj: 36/21), Načelnik Općine Kolan raspisuje

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 83/23.), Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Kolan za razdoblje 2024. – 2028. godine („Službeni glasnik Općine Kolan“, broj 4/24.), Uredbe o vrstama djelatnosti i visini minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru („Narodne novine“, broj 16/24.) i članka 52. Statuta Općine Kolan („Službeni glasnik Općine Kolan“, broj 6/21.), Općinski načelnik Općine Kolan raspisuje

NATJEČAJ ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU

Javni natječaj objavljuje se u svrhu (su)financiranja programa i projekata udruga i ostalih organizacija civilnog društva koje svojim programima i projektima doprinose kvaliteti života mještana Općine Kolan.

U Proračunu Općine Kolan za 2024. godinu osigurana su sredstva za financijsku potporu programa/projekata sportskih klubova namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u sportu na području Općine Kolan u 2024. godini.

Na temelju Odluke o stipendiranju studenata i učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja sa područja Općine Kolan („Službeni glasnik Općine Kolan“, broj: 5/19, 1/20, 13/22 i 14/22, 19/23), Jedinstveni upravni odjel raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija studentima i učenicima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja s prebivalištem na području Općine Kolan u akademskoj/školskoj godini 2023/2024.

Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Općine Kolan (u daljnjem tekstu: Savjet). Članove Savjeta bira Općinsko vijeće Općine Kolan.
Kandidature za članove Savjeta temeljem javnog poziva za isticanje kandidatura ističu udruge koje su sukladno statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, udruge nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalne ili strukovne organizacije u Republici Hrvatskoj te neformalne skupine mladih (skupina od najmanje 5 mladih).

Javnim pozivom definiraju se područja javnih potreba u kulturi, prioriteti i ciljevi, postupak dodjele financijskih sredstava, uvjeti i kriteriji za dodjelu financijskih sredstava, način prijave, rokovi, postupak objave rezultata, postupak podnošenja prigovora, postupanje s prijavama nakon provedbe Javnog poziva, postupak ugovaranja odobrenih sredstava, način korištenja odobrenih sredstava, način izvještavanja te praćenja korištenja sredstava sukladno Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi.