Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

Na službenim stranicama Općine Kolan objavljen je tekst Javnog natječaja za dodjelu stipendija redovitim studentima s prebivalištem na području Općine Kolan za školsku godinu 2016/2017 s prijavnim obrascem

           hr grb
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KOLAN
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Trg Kralja Tomislava 6, 23 251 Kolan
Klasa: 112-03/16-01/04
Ur.br: 2198/33-40-16-1
U Kolanu 09. lipnja 2016.


Na temelju članaka 19. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), te članka 6. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kolan (Službeni glasnik Zadarske županije 2/16), v.d.pročelnik Općine Kolan raspisuje


NATJEČAJ
za prijam u službu na određeno vrijeme (3 mjeseca) na radno mjesto –
komunalnog redara u Općini Kolan– 1 izvršitelj/ica


Uvjeti:
-    srednja stručna sprema
-    najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
-    položen državni stručni ispit
-    vozačka dozvola B kategorije
-    poznavanje rada na računalu

Osim navedenih uvjeta natjecatelji moraju ispunjavati i uvjete iz članka 12. i 14. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te ne smiju postojati ni zapreke iz članka 15. i 16. navedenog Zakona.

Uz prijavu natjecatelji moraju priložiti:
-    životopis
-    presliku svjedodžbe
-    uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu
-    uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja)
-    presliku domovnice
-    preslika vozačke dozvole

Kandidati koji imaju prednost kod prijma u službu prema posebnom zakonu dužni su u prijavi to navesti te priložiti rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo to pravo.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta, način testiranja kandidata i područja testiranja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje objavit će se na web stranici Općine Kolan – www.kolan.hr  najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti.

Prijave na Oglas se dostavljaju u roku od 8 dana od objave oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (objava 10.06. – 18.06.2016.g.) na adresu: Općina Kolan, Trg kralja Tomislava 6, 23251 Kolan, s naznakom: „Natječaj za prijam u službu – ne otvaraj“. Prijave se mogu dostaviti i neposredno u Općinu Kolan.

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju. Osobe koje podnesu nepravodobne i neuredne (nepotpune) prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatraju se kandidatima za prijam u službu.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.


v.d.Pročelnik JUO Općine Kolan
Jadranka Šupraha dipl. oecc.


Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine  33/2001,60/01- vjerodostojno tumačenje 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 6. Odluke o zakupu javnih površina („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 1/2015), te članka 51 Statuta Općine Kolan („Službeni glasnik“ Zadarske županije br. 8/13) dana 16. svibnja 2016. godine donosi se,


ODLUKA

o  imenovanju Komisije za zakup javnih površina


Članak 1.
Za provođenje natječaja u postupku davanja u zakup javnih površina imenuje se Komisija u slijedećem sastavu:
1.    Branimir Tauzer
2.    Mičel Oštarić
3.    Damir Čemeljić - Kolan, Brižak
4.    Marin Oštarić - komunalni redar
5.    Kristina Gligora - Velebitska, Mandre

Članak 2.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o imenovanju Komisije za zakup javnih površina (Klasa.363-01/16-01/17, Ur.broj:2198/33-40-16-1).


Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a bit će objavljena u Službenom glasniku Zadarske županije.


Načelnik Općine Kolan
Šime Gligora, dipl. inf.

                                                                                                           
Klasa: 363-01/16-01/17
Ur. broj: 2198/33-40-16-2
U Kolanu, 16. svibnja 2016. godine

          hr grb
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KOLAN
Komisija za zakup javnih površina
KLASA: 363-01/16-01/20
UR.BROJ: 2198/33-40-16-6
Kolan, 13.svibanj 2016. godine


Na temelju članka 8. Odluke o zakupu javnih površina na području Općine Kolan (Službeni glasnik Zadarske županije 1/15) , Komisija za zakup javnih površina na sjednici dana 13. svibnja 2016. godine


Poništava natječaj za zakup javnih površina


od dana 3. svibnja 2016. godine, KLASA: 363-01/16-01/20, URBROJ: 2198/33-40-16-3 radi utvrđene pogreške u Odluci o imenovanju komisije za zakup javnih površina od 27. travnja 2016. godine KLASA:  363-01/16-01/17, URBROJ: 2198/33-40-16-1 prema članku 6. Odluke o zakupu javnih površina na području Općine Kolan ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj 01/15).

 

OPĆINA KOLAN
Komisija za zakup javnih površina

          hr grb
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KOLAN
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Povjerenstvo za provedbu Natječaja
Kolan, 5. svibnja 2016. godine


Poziv za testiranje u svrhu provjere znanja i sposobnosti


Za kandidate prijavljene na oglas za prijam u službu na radno mjesto administrativni referent, objavljenog putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti.

Formalne uvjete natječaja ispunjavaju sljedeći kandidati:

1. Marin Zubović (Ante), Lungo mare 9, Mandre
2. Anđela Paladina, Primorska 41, Mandre
3. Gordana Maržić, Trg Svetog Jurja 2, Pag
4. Ivan Šupraha, Rudina 23, Kolan

Puni tekst Poziva možete preuzeti iz privitka.

            hr grb
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KOLAN
Trg Kralja Tomislava 6, 23 251 Kolan
Tel./fax: 023/698-008

Klasa: 363-01/16-01/20
Ur. broj: 2198/33-40-15-3
Kolan, 03.svibnja, 2015. godine


Na temelju članka 8. Odluke o zakupu javnih površina na području Općine Kolan (Službeni glasnik Zadarske županije 1/15) Općina Kolan, raspisuje:


N A T J E Č A J

Za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava

 

Raspisuje se natječaj za davanje u zakup javne površine na području Općine Kolan, a u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava i to za lokacije koje su u prilogu Natječaja.

Puni tekst Natječaja i popis lokacija možete preuzeti iz privitka.


Općina Kolan
raspisuje

OGLAS

za prijam u službu u Općinu Kolan- na radno mjesto administrativni referent na određeno vrijeme od 6 mjeseci (uz mogućnost produljenja za još 6 mjeseci) uz probni rad od dva mjeseca - 1 izvršitelj/ica.

Puni tekst Natječaja možete preuzeti iz privitka.