Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

          hr grb
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KOLAN
Kl. br. 372-03/15-01/02
Ur.br.: 2198/33-40-15-2
Kolan, 10. travanj 2015.

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine br. 125/2011), članka  14. Odluke o zakupu poslovnog prostora (Službeni glasnik Zadarske županije br. 8/10),te članka 51. Statuta Općine Kolan(Službeni glasnik Zadarske županije br. 8/13), Općinski načelnik donosi

ZAKLJUČAK  - veza Javni natječaj

Za prikupljanje pisanih ponuda radi davanja u zakup poslovnih prostora u „Poslovnom centru Mandre“, naselje Mandre i društveno-poslovnoj zgradi na k.č. 8604 u naselju Kolan od 12. ožujka 2015. Kl. br. 372-03/15-01/02, Ur.br.: 2198/33-40-15-1 za produljenje roka za dostavu ponuda zaključno sa 20. travnjem 2015.

Puni tekst Natječaja možete preuzeti iz privitka.

           hr grb
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KOLAN

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine br. 125/2011), članka 14. Odluke o zakupu poslovnog prostora (Službeni glasnik Zadarske županije br. 8/10),te članka 51. Statuta Općine Kolan (Službeni glasnik Zadarske županije br. 8/13), Općina Kolan raspisuje


JAVNI  NATJEČAJ


Za prikupljanje pisanih ponuda radi davanja u zakup poslovnih prostora u Poslovnom centru Mandre, naselje Mandre i društveno-poslovnoj zgradi na k.č. 8604 u naselju Kolan.

Puni tekst Natječaja možete preuzeti iz privitka.

          hr grb
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KOLAN
URED NAČELNIKA
Povjerenstvo za provedbu Natječaja
Trg Kralja Tomislava 6, 23 251 Kolan
Kl.br: 112-02/14-01/01
Ur.br:2198/33-40-14-8
Kolan, 22. listopada 2014. godine


Poziv za testiranje u svrhu provjere znanja i sposobnosti

 

Za kandidate prijavljene na oglas za prijam u službu na radno mjesto komunalni redar, objavljenog u Narodnim novinama (br. 117/14 od 01.10.2014.)  za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti.


Formalne uvjete natječaja ispunjavaju sljedeći kandidati:

1.    Marin Oštarić
2.    Arian Čavala
3.    Stipe Peko


Testiranje će se provesti dana 31. listopada 2014. godine u prostorijama Općine Kolan, Trg kraljaTomislava 6, s početkom u 08.00 sati.

Puni tekst Poziva možete preuzeti iz privitka.

 

         hr grb
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KOLAN
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Trg Kralja Tomislava 6, 23 251 Kolan
Klasa: 112-02/14-01/01
Ur. broj: 2198/33-40-14-1
U Kolanu 29. rujna 2014.


Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), te članka 6. Pravilnika o unutarnjem redu jedinstvenog upravnog odjela Općine Kolan (službeni glasnik Zadarske županije 17/10), pročelnik Općine Kolan raspisuje


NATJEČAJ

za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto – komunalnog redara u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kolan – 1 izvršitelj/ica

 

Puni tekst Natječaja možete preuzeti iz privitka.


Općina Kolan objavljuje Rješenje Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave u predmetu davanja koncesije za obavljanje poslova crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija na području Općine Kolan vezano za Obavijest o obustavi postupka natječaja (link na Obavijest) do donošenja Rješenja na žalbu, a objavljenu na web stranici Općine Kolan 24. lipnja 2014. Tekst Rješenja možete preuzeti iz privitka.


Općina Kolan
u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata „Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u Općini Kolan“.


Puni tekst Natječaja i Prijavni obrazac preuzmite iz priloga


Naručitelj Općina Kolan je dana 16. travnja 2014. godine objavio Obavijest o namjeri davanja koncesije za predmet koncesije: obavljanje poslova crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Kolan, Klasa: 363-01/14-01/19, Ur. broj. 2198/33-40-14-3 u Elektroničkom oglasniku javne nabave br. 2014/S 01K-0020097. Kriteriji odabira: ekonomski najpovoljnija ponuda.

U predmetnom postupku dostavljene su dvije ponude ponuditelja "PONY EXPRESS – BRZI", vl. Borisa Jurčevića, Moravčići 1, Dinjiška i ponuditelja Autoprijevoz "Kustić", Južni porat 1, Kustići.
Općinsko vijeće Općine Kolan na 8. sjednici održanoj 4. lipnja 2014. godine Klasa: UP/I-363-01/14-01/12, Urbroj:2198/33-40-14-1  donijelo je Odluku o odabiru za obavljanje poslova crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Kolan te je odabrao ponuditelja "PONY EXPRESS – BRZI", vl. Borisa Jurčevića, Moravčići 1, Dinjiška za sklapanje Ugovora o koncesiji.

Na odluku o odabiru žalitelj Autoprijevoz Kustić vl. Ivice Kustića, Južni porat1, Kustići, predao je žalbu osobno na urudžbeni zapisnik 20. lipnja 2014. godine.

Ponuda žalitelja je odbijena temeljem članka 93. Zakona o javnoj nabavi kao ponuda koja nije cjelovita te je suprotna odredbama dokumentacije za nadmetanje. Prema Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda kod provjere oblika sadržaja i cjelovitosti ponude stručno povjerenstvo za koncesije utvrdilo je da ponuda ponuditelja Autoprijevoz Kustić vl. Ivice Kustića,Južni porat 1, Kustići nije uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude. Stranice nisu označene rednim brojem. Također nije dostavio dokumentaciju sa potpunim podacima traženim u dokumentaciji tj. na omotnici nema naznake za koji se predmet natječe. Sukladno članku 93. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) javni naručitelj je obavezan odbiti ponudu navedenog ponuditelja jer nije cjelovita kako je traženo u dokumentaciji.
Ponuda žalitelja nije niti razmatrana sa osnove ponuđenih cijena jer je već prije tijekom postupka pregleda i ocjene odbijena sukladno članku 93. Zakona o javnoj nabavi.

Žalitelj predlaže poništiti Odluku o odabiru te provesti novi postupak za davanje koncesije.

Naručitelj Općina Kolan smatra da je žalba neosnovana te ovaj odgovor zajedno sa dokumentacijom za nadmetanje i ponudama prosljeđuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška 43/IV, Zagreb na daljnje postupanje.

Općina Kolan zaustavlja postupak davanja koncesije do donošenja Rješenja na žalbu navedene komisije.

 

OPĆINA KOLAN

                  hr grb
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
             NATJEČAJA

KLASA: 310-34/14-01/01
URBROJ: 2198/33-40-14-4
Kolan, 20. lipnja 2014. godine


Općina Kolan
u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisuje


JAVNI NATJEČAJ


za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata "Ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskoj kući, Solarni krovovi Općine".


Puni tekst Natječaja, Pravilnik i Prijavni obrazac za fizičke osobe možete preuzeti iz privitka.