Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

            hr grb
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KOLAN
Trg Kralja Tomislava 6, 23 251 Kolan
Tel./fax: 023/698-008

Klasa: 363-01/16-01/20
Ur. broj: 2198/33-40-15-3
Kolan, 03.svibnja, 2015. godine


Na temelju članka 8. Odluke o zakupu javnih površina na području Općine Kolan (Službeni glasnik Zadarske županije 1/15) Općina Kolan, raspisuje:


N A T J E Č A J

Za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava

 

Raspisuje se natječaj za davanje u zakup javne površine na području Općine Kolan, a u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava i to za lokacije koje su u prilogu Natječaja.

Puni tekst Natječaja i popis lokacija možete preuzeti iz privitka.