Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu
 • 0. Dnevni red 30. sjednice Općinskog vijeća - pogledaj dokument
 • 1. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Kolan za razdoblje od 2024.-2028. godine s prilogom - pogledaj dokument
 • 1.1 Prilog II Plana uprav. pom. dobrom Općine Kolan - pogledaj dokument

0. Dnevni red 29. sjednice Općinskog vijeća - pogledaj dokument
0.1 Zapisnik 28. sjednice Općinskog vijeća - pogledaj dokument
1. Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Kolan za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2024. godini - pogledaj dokument
2. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Kolan za razdoblje od 2024.-2028. godine - pogledaj dokument
3. Odluka o davanju suglasnosti Načelniku za potpisivanje Ugovora sa Čistoćom i održavanjem d.o.o. o prijenosu prava vlasništva komunalne opreme - pogledaj dokument
4. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Kolan - pogledaj dokument

 • 0. Dnevni red 28. sjednice Općinskog vijeća - pogledaj dokument
 • 0.1 Zapisnik 27. sjednice Općinskog vijeća - pogledaj dokument
 • 1. Prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave - pogledaj dokument
 • 2. Proračun Općine Kolan za 2024. godinu i projekcije za 2025./2026. godinu - pogledaj dokument
  • 2.1. Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kolan u 2024. godini - pogledaj dokument
  • 2.2. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kolan u 2024. godini - pogledaj dokument
  • 2.3. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Kolan za 2024. godinu - pogledaj dokument
  • 2.4. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Općine Kolan za 2024. godinu - pogledaj dokument
  • 2.5. Program javnih potreba u kulturi, sportu i organizacija civilnog društva Općine Kolan za 2024. godinu - pogledaj dokument
  • 2.6. Odluka o izvršenju Proračuna za 2024. godinu - pogledaj dokument
  • 2.7. Program korištenja sredstava od prenamjene poljoprivrednog zemljišta Općine Kolan za 2024. godinu - pogledaj dokument
 • 3. III izmjene i dopune proračuna Općine Kolan za 2023. godinu - pogledaj dokument
  • 3.1 Program gradnje komunalne infrastrukture Općine Kolan za 2023. godinu - pogledaj dokument
  • 3.2 Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Kolan za 2023. godinu - pogledaj dokument
  • 3.3 I izmjene i dopune Programa koristenja sredstava od prenamjene polj. zemljišta Općine Kolan za 2023. godinu - pogledaj dokument
 • 4. Prijedlog Odluke o zabrani prometovanja teških teretnih vozila kroz naselje Kolan - pogledaj dokument
  5. Prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Kolan za razdoblje od 2024.-2028. godine - pogledaj dokument
  6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na statusnu promjenu – pripajanja javnih isporučitelja vodnih usluga na području Općine Kolan i VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE–JUŽNI OGRANAK d.o.o. Senj, Stara cesta 3 kao Društva Preuzimatelja na uslužnom području 28 - pogledaj dokument