Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu
 • 0. Dnevni red 10. sjednice - pogledaj dokument
 • 1. II izmjene i dopune proračuna za 2021. godinu - pogledaj dokument
 • 2. Konačni prijedlog proračuna za 2022. godinu - pogledaj dokument
 • 2.1. Konačni prijedlog proračuna za 2022. godinu - pogledaj dokument
 • 3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kolan - pogledaj dokument
 • 4. Prijedlog Odluke o izradi Urabnističkog plana uređenja dijela ugostiteljsko - turističke zone - Solinice - pogledaj dokument
 • 5. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Kolanjski Gajac - pogledaj dokument
 • 6. Program korištenja sredstava od naknade za promjene namjene poljoprivrednog zemljišta za 2022. godinu - pogledaj dokument
 • 7. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kolan za 2022. godinu - pogledaj dokument
 • 8. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kolan za 2021. godinu - pogledaj dokument
 • 9. Odluka o davanju suglasnosti za potpisivanje Sporazuma o pripremi i provedbi EU projekta - Aglomeracija Pag Mandre Povljana - pogledaj dokument
 • 10. Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika Općine Kolan - pogledaj dokument
 • 11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Kolan - pogledaj dokument
 • 12. Prijedlog Odluke o početnoj visini zakupnine za poslovne prostore - pogledaj dokument
 • 13. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi - pogledaj dokument
 • 0. Dnevni red 9. sjednice - pogledaj
 • 0.1. Zapisnik 8. sjedncie - pogledaj
 • 2. Oduka o imenovanju ravnateljice knjižnice - pogledaj
 • 3. II Izmjene i dopune Zaključka - pogledaj
 • 4. Odluka o pristupanju u članstvo LAGUR Tri mora - pogledaj
 • 0. Dnevni red 8. sjednice - pogledaj
 • 0.1. Zapisnik 7. sjednice - pogledaj
 • 1. ŽUPNIK IZVJEŠTAJ OPĆINA KOLAN RADOVI 2018 2021 - pogledaj
 • 2. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za nazive ulica i trgova na području Općine Kolan - pogledaj
 • 3. Poslovnik Općinskog vijeća Općine Kolan - pogledaj
 • 4. I. Izmjene i dopune proračuna za 2021. godinu - pogledaj
 • 0. Dnevni red 7.sjednice Općinskog vijeća - pogledaj
 • 0.1. Zapisnik 3. sjednice Općinskog vijeća - pogledaj
 • 0.2. Zapisnik 4. sjednice Općinskog vijeća - pogledaj
 • 0.3. Zapisnik 6. sjednice Općinskog vijeća - pogledaj
 • 1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kolan za 2020. godinu - pogledaj
 • 2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kolan za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021 - pogledaj
 • 3. Izvješće o stanju u prostoru - pogledaj
 • 4. Prijedlog Odluke o imenovanju povjerenstva za provođenje javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora - pogledaj
 • 5. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Kolan u 2022. godini - pogledaj
 • 5.1. Prijedlog o zabrani građevinskih radova - Turistička zajednica Općine Kolan - pogledaj
 • 6. Prijedlog Odluke o sufinanciranju ekonomske cijene usluga dječjih vrtića - pogledaj
 • 7. Poslovnik Općinskog vijeća Općine Kolan - pogledaj
 • 7.1. Izmjena poslovnika - pogledaj
 • 7.2. Poslovnik Općinskog vijeća Općine Kolan 2013. - pogledaj
 • 8. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Općinske knjižnice - pogledaj
 • 8.1. Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Općinske knjižnice - pogledaj
 • 9. Prijedlog o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju izmjena Društvenog ugovora društva Vodovod Hrvatsko primorje-južni ogranak - pogledaj
 • 10. Prijedlog Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika Općine Kolan - pogledaj
 • 11. Prijedlog o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima izgradnje, visini i isplati naknade za izgradnju ili rekonstrukciju suhozida - pogledaj
 • 12. Prijedlog Odluke za opoziv i izbor članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Čistoća i održavanje Kolan d.o.o. Kolan - pogledaj
 • 13. Prijedlog Odluke za opoziv i izbor članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalno društvo Kolan d.o.o. Kolan - pogledaj