Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

Na temelju članka 25. Statuta Turističke zajednice općine Kolan, a u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) i temelju Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Kolan od 28. srpnja 2011. g. Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Kolan raspisuje:

 

NATJEČAJ

Za direktora Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Kolan

Na temelju čl. 85. i 88. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/2007), Općina Kolan objavljuje:

 

JAVNU RASPRAVU

O  PRIJEDLOGU PLANA - IZMJENE I DOPUNE

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KOLAN

Sukladno članku 5.c Zakona o javnoj nabavi (N/N 110/2007 i 125/2008) , kao čelnik JLS (Općinski načelnik Općine Kolan) izjavljujem da trenutno 

 

ne obavljam upravljačke poslove niti sam vlasnik poslovnog udjela, dionica, odnosno drugih prava u  bilo kojem  gospodarskom subjektu  s kojima bi  Općina Kolan mogla sklapati ugovore o javnoj nabavi .

Na temelju članka 4. Pravilnika o načinu i uvjetima za postavljanje kioska i pokretnih naprava(„Županijski glasnik“ Županije Ličko-senjske broj 2/96) , a temeljem odluke o preuzimanju općih akata Grada Paga do donošenja općih akata Općine Kolan, Klasa: 021-05/03-01/1, Ur. br: 2198/33-03-01 od 5. lipnja 2003.g., Općina Kolan,  raspisuje:

 

Natječaj za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava

Temeljem članka 95. Stavak 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", br. 76/07 ) i Zaključka načelnika Općine Kolan od 28.06.2011. god. ( Klasa: 350-02/11-01/06, Ur. broj: 2198/33-40-11-1, Općina Kolan objavljuje:

 

 

PONOVLJENU JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

NASELJA KOLAN ( UPU br. 1 )