Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

Na temelju čl. 85. i 88. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/2007), Općina Kolan objavljuje:

 

JAVNU RASPRAVU

O  PRIJEDLOGU PLANA - IZMJENE I DOPUNE

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KOLAN

Na temelju članka 4. Pravilnika o načinu i uvjetima za postavljanje kioska i pokretnih naprava(„Županijski glasnik“ Županije Ličko-senjske broj 2/96) , a temeljem odluke o preuzimanju općih akata Grada Paga do donošenja općih akata Općine Kolan, Klasa: 021-05/03-01/1, Ur. br: 2198/33-03-01 od 5. lipnja 2003.g., Općina Kolan,  raspisuje:

 

Natječaj za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava