Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu


Općina Kolan
u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata „Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u Općini Kolan“.


Puni tekst Natječaja i Prijavni obrazac preuzmite iz priloga

           hr grb
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KOLAN
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Trg Kralja Tomislava 6, 23 251 Kolan
Kl.br: 112-03/14-01/01
Ur.br: 2198/33-40-14-1
Kolan, 18. travnja 2014. godine


Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), te članka 6. Pravilnika o unutarnjem redu jedinstvenog upravnog odjela Općine Kolan (službeni glasnik Zadarske županije 17/10), načelnik Općine Kolan raspisuje

OGLAS

za prijam u službu u Općinu Kolan - na radno mjesto komunalnog redara na određeno vrijeme od 6 mjeseci uz probni rad od dva mjeseca, - 1 izvršitelj/ica

Puni tekst Oglasa možete preuzeti iz privitka

 


Naručitelj Općina Kolan je dana 16. travnja 2014. godine objavio Obavijest o namjeri davanja koncesije za predmet koncesije: obavljanje poslova crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Kolan, Klasa: 363-01/14-01/19, Ur. broj. 2198/33-40-14-3 u Elektroničkom oglasniku javne nabave br. 2014/S 01K-0020097. Kriteriji odabira: ekonomski najpovoljnija ponuda.

U predmetnom postupku dostavljene su dvije ponude ponuditelja "PONY EXPRESS – BRZI", vl. Borisa Jurčevića, Moravčići 1, Dinjiška i ponuditelja Autoprijevoz "Kustić", Južni porat 1, Kustići.
Općinsko vijeće Općine Kolan na 8. sjednici održanoj 4. lipnja 2014. godine Klasa: UP/I-363-01/14-01/12, Urbroj:2198/33-40-14-1  donijelo je Odluku o odabiru za obavljanje poslova crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Kolan te je odabrao ponuditelja "PONY EXPRESS – BRZI", vl. Borisa Jurčevića, Moravčići 1, Dinjiška za sklapanje Ugovora o koncesiji.

Na odluku o odabiru žalitelj Autoprijevoz Kustić vl. Ivice Kustića, Južni porat1, Kustići, predao je žalbu osobno na urudžbeni zapisnik 20. lipnja 2014. godine.

Ponuda žalitelja je odbijena temeljem članka 93. Zakona o javnoj nabavi kao ponuda koja nije cjelovita te je suprotna odredbama dokumentacije za nadmetanje. Prema Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda kod provjere oblika sadržaja i cjelovitosti ponude stručno povjerenstvo za koncesije utvrdilo je da ponuda ponuditelja Autoprijevoz Kustić vl. Ivice Kustića,Južni porat 1, Kustići nije uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude. Stranice nisu označene rednim brojem. Također nije dostavio dokumentaciju sa potpunim podacima traženim u dokumentaciji tj. na omotnici nema naznake za koji se predmet natječe. Sukladno članku 93. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) javni naručitelj je obavezan odbiti ponudu navedenog ponuditelja jer nije cjelovita kako je traženo u dokumentaciji.
Ponuda žalitelja nije niti razmatrana sa osnove ponuđenih cijena jer je već prije tijekom postupka pregleda i ocjene odbijena sukladno članku 93. Zakona o javnoj nabavi.

Žalitelj predlaže poništiti Odluku o odabiru te provesti novi postupak za davanje koncesije.

Naručitelj Općina Kolan smatra da je žalba neosnovana te ovaj odgovor zajedno sa dokumentacijom za nadmetanje i ponudama prosljeđuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška 43/IV, Zagreb na daljnje postupanje.

Općina Kolan zaustavlja postupak davanja koncesije do donošenja Rješenja na žalbu navedene komisije.

 

OPĆINA KOLAN


Na temelju članka 11 st. 2 Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09,153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13)  članka 4. i 21. Zakona o koncesijama (NN 143/12), Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora te koncesije (Službeni glasnik Zadarske županije 3/11) te Godišnjeg plana davanja koncesija za 2014. godinu (Službeni glasnik Zadarske županije 2/14) Načelnik Općine Kolan objavljuje


OBAVIJEST

o namjeri davanja koncesije za obavljanje poslova crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Kolan.


Općina Kolan
Načelnik
Josip Zubović

 

Puni tekst možete preuzeti iz privitka

 

                  hr grb
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
             NATJEČAJA

KLASA: 310-34/14-01/01
URBROJ: 2198/33-40-14-4
Kolan, 20. lipnja 2014. godine


Općina Kolan
u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisuje


JAVNI NATJEČAJ


za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata "Ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskoj kući, Solarni krovovi Općine".


Puni tekst Natječaja, Pravilnik i Prijavni obrazac za fizičke osobe možete preuzeti iz privitka.


Općina Kolan objavljuje Natječaj za davanje u zakup javne površine u 2014. godini u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava. Puni tekst Natječaja i popis lokacija nalaze se u prilogu:

          hr grb
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KOLAN
URED NAČELNIKA
Povjerenstvo za provedbu Natječaja
Trg Kralja Tomislava 6, 23 251 Kolan
Kl.br: 112-03/14-01/01
Ur.br: 2198/33-40-14-3
Kolan, 30. travnja 2014.godine

Poziv za testiranje u svrhu provjere znanja i sposobnosti

Za kandidate prijavljene na oglas za prijam u službu na radno mjesto komunalni redar, objavljenog na Hrvatskom Zavodu za zapošljavanje 18.travnja 2014. godine, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti.

Formalne uvjete natječaja ispunjavaju sljedeći kandidati:

1. STIPE PEKO
2. STANISLAV ROB
3. MARIJA BUDANOVIĆ
4. LADISLAV ARAMINČIĆ
5. PETRA NEGULIĆ
6. MARIN OŠTARIĆ

Testiranje će se provesti dana 6. svibnja 2014. godine u prostorijama Općine Kolan, Trg kralja Tomislava 6, s početkom u 08.00 sati.

Puni tekst Poziva možete preuzeti iz privitka

 


Javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda radi davanja u zakup poslovnih prostora u Poslovnom centru Mandre i društveno-poslovnoj zgradi u Kolanu, objavljen je u Narodnim novinama br. 8 dana 22. siječnja 2014. Rok za podnošenje ponuda je 30 dana od objave zaključno sa 21.veljače 2014.

Za tekst Natječaja kliknite ovdje.