Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KOLAN

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Trg Kralja Tomislava 6, 23 251 Kolan

Tel./fax: 023/698-008

 

Klasa: 363-01/12-01/04

Ur. broj: 2198/33-40-12-1

Kolan, 02.svibanj 2012

 

 

Na temelju članka 4. Pravilnika o načinu i uvjetima za postavljanje kioska i pokretnih naprava(„Županijski glasnik“ Županije Ličko-senjske broj 2/96) , a temeljem odluke o preuzimanju općih akata Grada Paga do donošenja općih akata Općine Kolan, Klasa: 021-05/03-01/1, Ur. br: 2198/33-03-01 od 5. lipnja 2003.g., Općina Kolan,  raspisuje:

 

 

 

N A T J E Č A J

 

Za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava

 

 

1. Raspisuje se natječaj za davanje u zakup javne površine na području Općine Kolan, a u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava i to za lokacije koje su u prilogu Natječaja.

2. Ponuda može glasiti samo na jednu lokaciju(mjesto). Ukoliko se isti ponuđač želi natjecati za više lokacija (mjesta)mora za svako mjesto dostaviti posebnu ponudu sa uplaćenom jamčevinom. Ako sudionik Natječaja nije podmirio dugove prema Općini Kolan sa bilo kojeg naslova ponuda se neće uzimati u razmatranje.Svi koji uspiju na Natječaju dužni su pružati usluge isključivo unutar obilježene površine na licu mjesta. U protivnom bit će kažnjeni novčanom kaznom u dvostrukom iznosu od iznosa utvrđenog Odlukom o komunalnom redu za isti prekršaj.Nakon trećeg prekršaja ukinut će im se izdano odobrenje za zakup javne površine.
  1. 3. Ponuda mora sadržavati
  2. - ime i prezime, JMBG, OIB, te adresu ponuđača,

-naziv lokacije(mjesta) za koju se ponuđač natječe,

-iznos zakupnine koju ponuđač nudi,

-dokaz o podmirenju dugovanja s naslova zakupa javne površine,

-dokaz da je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje djelatnosti,

-dokaz o uplaćenoj jamčevini-30% od početne zakupnine

(uplaćuje se na žiro račun PRORAČUN OPĆINE KOLAN, broj:2408002-1862200006 s pozivom na broj:

  1. za fizičke osobe 68 5819-JMBG
  2. b) za pravne osobe 68 5819-JMBG

 

-broj računa za povrat jamčevine u slučaju neuspjeha u Natječaju.

 

  1. 4. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude:

 

-ponuda koja sadrži najvišu cijenu,

-ponuđač s prebivalištem na području Općine Kolan registriran za obavljanje ponuđene djelatnosti, ako prihvati najvišu ponuđenu cijenu,

-dugogodišnji korisnik javne površine koji je uredno podmirivao obveze ako prihvate najvišu ponuđenu cijenu,

-sudionici Domovinskog rata

-socijalni status(brojna obitelj sa manjim primanjima)

5.   Najpovoljnijim sudionicima u Natječaju bit će dodijeljena javna površina u zakup Rješenjem   JUO Općine Kolan, s tim da u roku 3 dana od dostavljanja obavijesti o izboru uplate cjelokupni iznos zakupnine.U protivnom gube pravo na povrat jamčevine i postavljanja kioska ili naprava.

 

Budući korisnici javnih površina obvezni su nadležnom Komunalnom društvu plaćati usluge odvoza otpada ovisno o površini i vremenu zakupa javne površine.

Isto tako budući korisnici javnih površina za korištenje javne površine dužni su platiti porez u visini od 10% od zakupnine sukladno Odluci o općinskim porezima Općine Kolan.

 

 

Rok za podnošenje ponuda na Natječaj je do 19. svibnja 2012. godine.

 

6. Otvaranje ponuda izvršit će ovlaštena Komisija dana 24. svibnja 2010.Sudionici Natječaja mogu prisustvovat otvaranju ponuda.

 

 

7.Ponude se podnose u pismenom obliku-zatvorenoj koverti, na slijedeću adresu:

 

OPĆINA KOLAN

Komisija za provedbu natječaja radi davanja

Poslovnog prostora i javnih površina u zakup-

NE OTVARAJ-ponuda za kioske i naprave

Trg kralja Tomislava 6, 23251 Kolan

 

 

 

Jedinstveni upravni Odjel

Petar Šupraha