Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

Poštovani, sukladno Naputku, Ministarstva pomorstva prometa i infrastrukture, Uprave sigurnosti plovidbe, Lučke kapetanije Zadar, KLASA: 342-24/16-02/127, UR.BROJ: 530-04-4-4-216-02 o uvjetima koje moraju ispunjavati uređene plaže na dijelovima pomorskog dobra kojima upravlja lokalna samouprava te prema čl. 10. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN br. 158/03, 141/06 i 38/09) kojim je propisano kako pomorskim dobrom upravlja, vodi brigu o zaštiti i odgovara Republika Hrvatska neposredno ili putem jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno jedinica lokalne samouprave, pozivamo vlasnike plutača za privez plavila koje su bez odobrenja postavljene ispred plaža i pomorskog dobra u Općini Kolan da ih uklone najkasnije do 20. studenog 2016. godine.

NAPOMENA: Plutače koje do navedenog datuma ne uklone vlasnici, ukloniti će Općina Kolan putem komunalnih redara.