Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

Poziva se sve zainteresirane za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru da u roku od sedam radnih dana (od 25.01. do 02.02.2021. godine), preporučenom pošiljkom na adresu Općine Kolan ili osobno predajom u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kolan, dostave zahtjeve za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Općine Kolan za mikrolokacije donesene Planom upravljanja pomorskim dobrom Općine Kolan za 2021. godinu (Službeni glasnik Općine Kolan 01/2021).


Zahtjev se prilaže na obrascu UT-XII-71, propisan Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja.


Zahtjevu se prilaže:
- 70,00 kn državnih biljega,
- Dokaz o registraciji djelatnosti za koju se traži davanje koncesijskog odobrenja (izvod iz sudskog registra trgovačkog suda, obrtnica, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti),
- Dokaz o vlasništvu sredstava s kojima se obavlja djelatnost na pomorskom dobru,
- Dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstava koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva,
- Dokaz o sposobnosti brodice/broda za plovidbu (samo u slučajevima kada se koncesijsko odobrenje traži za obavljanje brodicom/brodom),
- Presliku ili skicu područja (mikrolokacije) s površinom na koju se odnosi zahtjev,
- Potvrdu jedinstvenog upravnog odjela Općine Kolan o nepostojanju dugovanja,
- Izjavu kojom se daje suglasnost komunalnom redaru Općine Kolan za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka, ukoliko se nalaze izvan odobrene lokacije, koje se nalaze na lokaciji nakon isteka ili ukidanja koncesijskog odobrenja te ukoliko se na mikrolokaciji postavljaju predmeti i stvari koje nisu odobrene koncesijskim odobrenjem,
- Izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika, u smislu ovršne isprave, kojom podnositelj zahtjeva daje suglasnost da se može provesti prisilna ovrha, uklanjanje naprava i opreme koja se koristi za obavljanje djelatnosti, odnosno vraćanje pomorskog dobra u prvobitno stanje, te prisilna ovrha na svim njegovim računima i njegovoj cjelokupnoj pokretnoj i nepokretnoj imovini, a radi naplate dospjelih, a neplaćenih naknada za davanje koncesijskih odobrenja ili eventualnih naknada štete.

Zahtjev za koncesijsko odobrenje se dostavlja na propisanom obrascu za davanje koncesijskog odobrenja, zajedno sa 70,00 kn državnih biljega, sa svim gore navedenim prilozima, u zatvorenoj kuverti.
Za sva pitanja obratite se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kolan na broj telefona 023/698-008 ili mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

  • IZJAVA- suglasnost Općini Kolan - preuzmi
  • IZJAVA- suglasnost komunalnom redaru - preuzmi