Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu
Na temelju članka 33. Zakona o udrugama (“NN” broj 74/14, 70/17) i Pravilnika o financiranju programa, projekata javnih potreba sredstvima Općine Kolan dana 08. studenog 2021. godine raspisuje: POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA ZA IZRADU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA OPĆINE KOLAN U 2022. GODINI
  • JAVNI POZIV CIVILNO DRUŠTVO - pogledaj
  • 1. PRIJAVNICA - civilno društvo - pogledaj
  • 4. Izjava o istinitosti i tocnosti podataka civilno društvo - pogledaj
  • 5. Obrazac izjave o partnerstvu civilno društvo - pogledaj
  • 6. Izjava o suglasnosti civilno društvo - pogledaj
 

Polugodišnje izvršenje proračuna za 2021. godinu - pogledaj

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Općinske knjižnice "Šime Šugar Ivanov" Kolan - 1 izvršitelj - pogledaj

Godišnje izvršenje proračuna za 2020. godinu - pogledaj

Odluka o imenovanju Komisije za utvrđivanje suhozida uz nerazvrstanu cestu Put Valjalo (Put Mišnjaka) - pogledaj

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicim u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi(NN 86/08,61/11,04/18,112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja, upućuje POZIV ZA TESTIRANJE u svrhu provjere znanja i sposobnosti kandidata za prijam u službu pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela - pogledaj poziv

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za prijavu projektnih prijedloga i projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2021. godini.
Prihvatljivi prijavitelji ovog Javnog poziva su isključivo organizacije civilnog društva (udruge, zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne neprofitne ustanove, pravne osobe vjerskih zajednica, privatne neprofitne ustanove i zadruge) koje imaju sjedište i djeluju na otocima.

Na temelju odredaba članaka 19. i 21. Zakona o Državnom uredu za reviziju (Narodne novine 25/19), obavljena je financijska revizija Općine Kolan za 2020.

Predmet revizije bili su godišnji financijski izvještaji, i to: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Bilanca, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaj o obvezama te Bilješke uz financijske izvještaje.